Stopp seniorsløsingen!

Som ledere stiller vi oss stadig spørsmål om medarbeidere har det som skal til: Er hun god nok? Gammel nok? For gammel? Ofte knytter vi svaret nettopp til alder, til tross for at alder i seg selv ikke er et presist mål hverken på kompetanse eller kapasitet. Hvor relevant kompetansen er, gir et bedre svar. Evnen til å vokse inn i nye oppgaver likeså. Det smarte arbeidslivet forstår verdien av livslang læring og aldersnøytral talentspeiding. Det finnes både unge lovende og voksne lovende.

Stopp sløsingen

Å ta i bruk alle ressursene i arbeidslivet handler om avkastning på investert human-kapital og langsiktig lønnsomhet. For den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. På kort sikt er det lett å tenke at motgiften til tilstramning i arbeidsmarkedet er å kvitte seg med såkalt overkapasitet, slik mange selskaper gjør nå. Mange seniorer stimuleres gjennom såkalte rause sluttpakker. Pakker man ikke kan si nei til. Denne formen for utstøting er ikke smart. For hvor lett er det å re-rekruttere menneskene vi ettertrykkelig har faset ut? Har kompetansen deres stått seg i mellomtiden?  Sluttpakke-pengene bør heller brukes på viderefasing og kompetanseutvikling. Det ville være å ta samfunnsansvar!

Men hva med de unge? 

De må få slippe å bære hele velferden for oss alle! De skal og må få vokse og utvikle sine talenter og kompetanse i et mangfoldig arbeidsliv. Et arbeidsliv som kobler lærelyst og innovasjonstrang til opparbeidet kompetanse og kapital. De må få erfare et arbeidsliv som satser på og utvikler dem hele veien. Det smarte arbeidslivet vet at hvor god du er, ikke bestemmes av hvor gammel du er. For dagens og fremtidens unge skal leve og jobbe lengre enn noen generasjoner før dem.

Fem tips for det seniorsmarte arbeidslivet 

Hver enkelt av oss må vise evne og vilje til å være relevante i et stadig omskiftende arbeidsliv. For å lykkes trenger vi fremtidsorienterte og samfunnsansvarlige arbeidsgivere som:

  • Tar i bruk ressurser på tvers av generasjoner, etniske og kulturelle grupper, kjønn og funksjon
  • Sikrer bærekraft gjennom livslang læring for alle, uansett alder
  • Forstår betydningen av lederskap og medarbeiderskap som bygger på sunne relasjoner
  • Vet at arbeidslivet er en lang reise fylt av mange livsfaser, men er bevisst at disse utspiller seg forskjellig i menneskers liv
  • Forstår at verdiskaping stimuleres gjennom jobbengasjement, mestring og involvering

#seniorsmart #livsløp #ledforlivet

Businessmen pulling colleague's leg at office

 

2 kommentarer

Dissidenten

10.05.2016 kl.08:15

Med over 120.000 arbeidsløse, en forventet innvandring på 30000 eller fler personer pr år, og bebudede innstramminger i stønader til arbeidsledige, er vel neppe arbeidskraft en knapphetsressurs for tiden?

Gamalt folk

10.05.2016 kl.13:00

Jau, det vil verte meir behov for gamalt folk i arbeidslivet framover. Samfunnet og verksemdene kan ikkje berre sjå på at all den dyrebare kompetansen skal verte unytta. Til dømes er det ingen i dei yngre generasjonane som veit korleis dei skal handsame ein skrivemaskin eller ein telefaks. Dei veit ikkje eingang at dei må vri på sveiva i telefonen for å få kontakt med sentralbordet. Denne naudsynte kompetansen kan ikkje berre forsvinna på kortsiktig inntening sitt alter. Her trengs gamalt folk sine dyrebare eigenskaper for å berge livsviktig informasjon frå gløymska, og den må minst vere verdt dobbel løn. Elles er endetida nær!

Skriv en ny kommentar

hits